Propellen i Solheimsviken, Bergen

Samfunnsansvar og bærekraft

I GC Rieber er vi opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar og bidra til bærekraftig og langsiktig utvikling innenfor de områdene og bransjene vi opererer i. Vi mener at bedrifter skal bruke sin fagkompetanse og erfaring aktivt til å muliggjøre økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftsarbeid med målrettede initiativer og tiltak.

Samfunnsansvar og bærekraft

Å ta vare på våre omgivelser har vært en viktig verdi for GC Rieber helt siden oppstarten for over 140 år siden. Etableringen av GC Rieber Fondene i 1929, ivaretakelse av samfunnet som en av de fire interessegruppene til bedriften og integrering av godt samfunnsansvar i strategier og daglige forretninger, er alle eksempler på dette.

2019 ble året da tanken om samfunnsansvar (CSR) ble komplettert med ordet bærekraft, som etter hvert havnet på alles lepper. Temaet har vært fokusert på også i GC Rieber Gruppen og er tydelig til stede i gruppens styrer og ledergrupper. GC Riebers leveregel nr. 10 lyder: «Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok». Denne er, sammen med de andre levereglene våre, stadig en viktig rettesnor og inspirasjon for gruppen.

I tillegg til miljømessig bærekraft, er også sosial og økonomisk bærekraft viktige verdier. Vi har en egen Code of Conduct for å sikre kvalitet i leverandørkjeder og et aktivt fokus på bekjempelse av korrupsjon. Om lag hver femte krone av gruppens overskudd går dessuten til GC Rieber Fondene og de allmennyttige formål som de støtter innenfor blant annet sosial velferd, forskning, kultur og friluftsliv. Les mer om Fondenes arbeid her.

I november 2019 vant GC Rieber Eiendom Bergen Næringsråds Bærekraftspris. I juryens begrunnelse står det at selskapet de siste 10 årene har «… utviklet flere områder i Bergen på en bærekraftig måte, med gode løsninger for bygg, byrom og hele bydeler …». Prisen har vært til stor inspirasjon også for resten av GC Rieber Gruppen og bekrefter at langsiktig og målrettet arbeid over tid, både virker og legges merke til. Dette tar vi med oss videre i arbeidet mot en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig fremtid som er forankret i GC Riebers visjon Creating Joint Futures.

 

UN Global Compact

Siden 2010 har GC Rieber vært tilknyttet FN-initiativet UN Global Compact - verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Organisasjonen har i dag mer enn 10 000 medlemsbedrifter i 156 land. Gjennom årlig rapportering og fokus på FNs bærekraftsmål, har gruppen et godt grunnlag for å intensivere arbeidet med bærekraft frem mot 2030. Samtlige selskaper i gruppen har gjennom grundig analyse valgt ut de prioriterte bærekraftsmål hvor de har størst direkte effekt og kan gjøre en størst mulig forskjell.

UN Global Compact har utformet ti universelle prinsipper for hva selskaper bør ta hensyn til. Prinsippene er knyttet til følgende temaer:

  • arbeidstakerrettigheter
  • menneskerettigheter
  • beskyttelse av miljøet
  • bekjempelse av korrupsjon

Ved å slutte seg til initiativet har vi i GC Rieber Gruppen forpliktet oss til å la de ti prinsippene bli en integrert del av vår forretningsstrategi, å fremme prinsippene overfor våre samarbeidspartnere og å rapportere på aktiviteter og forbedringer knyttet til de ti prinsippene.

Les mer om vårt arbeid i den årlige Communication on Progress-rapporten her